گام چهارمگام چهارم : تکمیل اطلاعات بانکی

 

        مشتری گرامی در این مرحله به صورت زیر اطلاعات کارت خود را وارد نمایید.

 

   وارد کردن 16 رقم روی کارت مانند تصویر زیر .

 

 

 

 

 

 

 

 

  وارد کردن رمز اینترنتی (رمز دوم کارت) خود ، این رمز از طریق دستگاه های عابر بانک قابل دریافت می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وارد کردن کد اعتبار سنجی یا همان  CVV2 ، شماره 3 یا 4 رقمی که به صورت کوچک روی کارت  یا پشت کارت عابر بانک شما نوشته شده است.

 

 

 

 

 

 

 وارد کردن تاریخ انقضای کارت خود که روی کارت شما نوشته شده است .